Privacy Policy Mundt B.V.

Mundt B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar (website)bezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt de wijze waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens beschreven. Mundt B.V. verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op de website en in het kader van de dienstverlening aan klanten.

Reikwijdte

Door gebruik te maken van de website en/of diensten, kunnen persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, bekendgemaakt en bewaard, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Mundt B.V. beheerde website: https://www.leoniemundt.nl/

Privacy

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden in de volgende gevallen verzameld:

 1. Wanneer wordt ingeschreven voor een nieuwsbrief of activiteit;
 2. Wanneer gebruik wordt gemaakt van (juridische) dienstverlening;
 3.  Wanneer gegevens worden ingevuld om een download aan te vragen.
Gegevens die je aan ons verstrekt

Mundt B.V. verwerkt persoonsgegevens door het leveren van diensten (bijvoorbeeld de gegevens die worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht; 
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • financiële gegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • taalkeuze;
 • andere gegevens.
Hoe gebruikt Mundt B.V. persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

A. ter nakoming van afspraken met de cliënt (bijvoorbeeld het leveren van juridische diensten);
B. ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen Van Mundt B.V..

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 1. marketingdoeleinden;
 2. het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening;
 3. het voeren van geschillen;
 4.  beveiligen en beheren van de systemen.

C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
D. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en grondslagen:

 Grondslag
Doeleinde
 

Cont(r)act
 A de uitvoering van een door jou gesloten dienstenovereenkomst.
 B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op diensten en producten van Mundt B.V.
 A, B1, B2, B3 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
 A, B1, B2, B3 of C reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
 

Facturering
 A, B3 facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.
 

Product- en dienst ontwikkeling
 B1, B2, B4 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
 B1, B2 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
 

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving
 C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
 B2, B3, B4 en C Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Mundt B.V., haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Mundt B.V. maakt gebruik van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Mundt B.V.. Persoonsgegevens worden door de bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Mundt B.V. heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers: 

Verwerker
Taakomschrijving verwerker
Kovoks B.V. Hosting website
Basenet Document Management en Client Relation Management systeem
(Overige) IT-dienstverleners Faciliteren IT-diensten
Financiële dienstverleners Faciliteren financiële diensten

Mundt B.V. verstrekt persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Mundt B.V. te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens worden eveneens verwijderd indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Deze bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of ingeval deze gegevens langer nodig zijn voor de dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van persoonsgegevens

Mundt B.V. zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht Mundt B.V. te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je een verzoek indient wordt een overzicht verstrekt van alle persoonsgegevens die Mundt B.V. van je heeft.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kun je verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede om persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken worden behandeld. Tevens kun je verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Je hebt hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post
Mundt B.V. 
Van Ballegooijsingel 43
3055 PB Rotterdam

Per mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per telefoon
+31 06-51039489

Opt-out
Via de beschikbare opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketing-doeleinden).

Klachten

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij graag zoveel mogelijk informatie omtrent je klacht of vraag meezenden. Mundt B.V. zal klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Mundt B.V. doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Aanpassingen Privacy Policy

Mundt B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op de website.

Contactgegevens

Mundt B.V.
Van Ballegooijsingel 43
3055 PB Rotterdam Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon +31 6-51 039 489

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 13 december 2020

Contact


Mundt B.V.
Bezoekadres
Oosteindseweg 22a
2661 ED Bergschenhoek
Postadres
Van Ballegooijsingel 43
3055 PB Rotterdam

06 51 039 489
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.