Algemene voorwaarden Mundt B.V.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht, die de opdrachtgever aan Mundt B.V. heeft gegeven. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen van Mundt B.V..

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Mundt B.V. en namens haar uitgevoerd. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 3

In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (al dan niet middellijke) aandeelhouders en bestuurders van Mundt B.V., alsmede degenen die voor of ten behoeve van Mundt B.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. De opdrachtgever kan in geval van aansprakelijkheid uitsluitend Mundt B.V. aanspreken. De aansprakelijkheid van de hiervoor genoemde (rechts)personen wordt uitgesloten.

Artikel 4

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Mundt B.V. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Mundt B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De maximale dekking is € 500.000,00 (zegge: vijfhonderd duizend euro). Indien een aanspraak niet onder de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het door Mundt B.V. gedeclareerd honorarium (exclusief kantoorkosten en BTW) voor de zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro).

Artikel 5

Indien Mundt B.V. aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Mundt B.V. in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

Artikel 6

Indien Mundt B.V. een niet tot haar organisatie behorende derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Mundt B.V. niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door aan Mundt B.V. een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan Mundt B.V. de bevoegdheid om, als een door Mundt B.V. ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 zijn deze algemene voorwaarden mede bedongen ten behoeve van een ieder die voor of ten behoeve van Mundt B.V., al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is, alsmede ten behoeve van de (al dan niet middellijke) aandeelhouders en bestuurders. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van deze (rechts)personen. Alle hiervoor genoemde (rechts)personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 8

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Mundt B.V. zijn vastgesteld. Gemaakte onkosten, zoals reiskosten, zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Mundt B.V. kan voor het verrichten van proceshandelingen bij rechtbanken en hoven een procesadvocaat inschakelen. De kosten van die procesadvocaat zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Mundt B.V. heeft het recht de door haar gehanteerde tarieven gedurende de looptijd van de opdracht te wijzigen.

Artikel 9

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Mundt B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Op ieder moment kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort wanneer geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

Artikel 10

Mundt B.V. is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door aan Mundt B.V. een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Artikel 11

Op de rechtsverhouding tussen Mundt B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar nadat de opdrachtgever met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mundt B.V. voor die schade bekend is geworden, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Mundt B.V..

Artikel 12

Mundt B.V. is gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 60150343.

                                                                

Contact


Mundt B.V.
Bezoekadres
Oosteindseweg 22a
2661 ED Bergschenhoek
Postadres
Van Ballegooijsingel 43
3055 PB Rotterdam

06 51 039 489
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.